Stanovy občanského sdružení CASTLE GOLF CLUB Prštice

Článek I. Název sdružení

Název sdružení zní: CASTLE GOLF CLUB PRŠTICE.

Článek II. Sídlo sdružení

Sídlem sdružení je: Ořechovská 169, 664 46 Prštice

Článek III. Charakter sdružení

Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, vzniklé podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

Článek IV.  Cíle sdružení

Cílem sdružení je vytváření podmínek pro pořádání sportovních, rekreačních a společenských akcí pro členy klubu a širší veřejnost.

Článek V. Členství

Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí s jeho stanovami, řídí se jimi a dodržuje usnesení orgánů sdružení. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou sdružení. O přijetí za řádného člena klubu rozhoduje výbor. Výbor projedná podanou přihlášku nejpozději do 30 dnů od data jejího podání a s rozhodnutím seznámí žadatele. Evidenci členů vede pověřený člen výboru. Čestným členem sdružení se může stát fyzická osoba, které tento statut přizná valná hromada na návrh výboru sdružení, a to prostou většinou hlasů. Čestný člen má práva řádného člena, avšak je zproštěn povinnosti platit klubové poplatky.

Člen je povinen zaplatit při podání přihlášky vstupní klubový poplatek a roční klubový příspěvek ve výši, kterou stanoví svým rozhodnutím výbor sdružení. Dále je člen povinen platit každý další rok roční klubový příspěvek v termínu stanoveném výborem sdružení.

Členství zaniká úmrtím, nezaplacením klubových příspěvků, vystoupením a vyloučením. Vystoupit ze sdružení může člen kdykoli písemným sdělením výboru sdružení. Vyloučit člena může pouze valná hromada sdružení, pokud se však jedná o nezaplacení klubových příspěvků, má toto právo výbor sdružení.

Článek VI. Práva a povinnosti členů

Členové mají zejména tato práva:

 • Zúčastnit se valné hromady a hlasovat na ní, pokud člen dosáhl v den konání valné hromady 18 let věku. Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba.
 • Být volen do orgánů sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky.
 • Být informován o veškeré činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve sdružení.

Členové mají zejména tyto povinnosti:

 • Dodržovat stanovy a plnit usnesení valné hromady a orgánů sdružení.
 • Platit stanovené klubové příspěvky (netýká se čestných členů).
 • Aktivně hájit zájmy sdružení a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení.

Článek VII. Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 • Valná hromada
 • Výbor
 • Revizní komise

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Svolává ji nejméně jednou ročně předseda. Jednání valné hromady řídí předseda nebo jím pověřený člen výboru. Valná hromada se sejde také, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů sdružení nebo výbor, a to nejpozději do čtrnácti dnů od požádání. Rozhodnutí valné hromady se přijímají hlasováním a rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech hlasů.  Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou, jejíž součástí musí být program jednání a musí být zaslána všem členům sdružení. Jestliže valná hromada není usnášeníschopná, svolává se mimořádná valná hromada.  Mimořádná valná hromada se bude konat po uplynutí jedné hodiny od plánovaného zahájení  řádné valné hromady a je usnášeníschopná při jakémkoli počtu účastníků.

Valná hromada má následující pravomoci:

 • Volí výbor
 • Volí revizní komisi
 • Rozhoduje o změnách stanov
 • Rozhoduje o udělení statutu čestného člena
 • Rozhoduje o vyloučení člena
 • Rozhoduje o zániku sdružení
 • Rozhoduje o schválení interních norem sdružení
 • Schvaluje činnost výboru za uplynulé období
 • Schvaluje finanční rozpočet pro následující období
 • Jedná a rozhoduje o dalších záležitostech schválených dodatečně do programu jednání

Výbor je pětičlenný a jeho funkční období je pětileté. Opakovaná volba je možná. Jeho členové jsou voleni tajnou volbou podle návrhu vzešlých z pléna valné hromady. Výbor si ze svého středu volí na celé své funkční období předsedu a místopředsedu. Výbor se schází dle potřeby, nejméně však 3x do roka, a svolává jej předseda. Za výbor jednají a podepisují vždy dva členové výboru.

Výbor má následující pravomoci a povinnosti:

 • Řídí činnost sdružení
 • Jedná jménem sdružení ve všech věcech
 • Stanoví výši vstupních klubových poplatků, ročních klubových příspěvků případně dalších poplatků a pro každý rok stanoví ceny služeb
 • Sestavuje návrh finančního rozpočtu

Revizní komise je tříčlenná a její funkční období je pětileté. Opakovaná volba je možná. Její členové jsou voleni tajnou volbou podle návrhů vzešlých z pléna valné hromady. Revizní komise si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Člen revizní komise nesmí být současně členem výboru. Předseda revizní komise má právo zúčastnit se jednání výboru.

Revizní komise má následující pravomoci a povinnosti:

 • Kontrolovat hospodaření a upozorňovat na vady v hospodaření sdružení včetně podání návrhů na jejich odstranění
 • Sestavit zprávu o hospodaření pro jednání valné hromady
 • Kontrolovat, jak jsou vykonávána rozhodnutí valné hromady

Článek VIII. Zásady hospodaření

Sdružení hospodaří s prostředky získanými zejména z příspěvků členů, z darů a dotací.

Hospodaření musí být v zásadě vyrovnané a veškeré získané prostředky jsou určeny na dosažení cílů sdružení. Za účelnost vynakládání prostředků odpovídá výbor sdružení.

Článek IX. Zánik sdružení

Sdružení zaniká:

 • Rozhodnutím valné hromady o rozpuštění s likvidací
 • Rozhodnutím valné hromady o sloučení s jiným sdružením
 • Rozhodnutím příslušného státního orgánu o rozpuštění

Při likvidaci sdružení se zbylý majetek sdružení rozdělí mezi členy sdružení

Článek X. Závěrečná ustanovení

 1. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
 2. Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí sdružení  CASTLE GOLF CLUB Prštice dne 21.4.2009.
 3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u MV ČR.