Řádná valná hromada 2020

1. Valnou hromadu zahájil Petr Urban.

program:

 • zahájení
 • volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • volba komise pro usnesení
 • zpráva revizní komise
 • seznámení členů s činností klubu v roce 2019
 • plán činnosti pro rok 2020
 • návrh rozpočtu na rok 2020
 • stanovení členských příspěvků pro rok 2020 a jejich datum splatnosti
 • diskuse
 • usnesení
 • závěr

byl schválen (všichni pro)

2. zapisovatel Tomáš Stejskal (schváleno, 1 se zdržel), ověřovatelky zápisu Magda Černá, Martina Pikulová (schváleno, 3 se zdrželi). Všichni funkci přijali.

3. volba komise pro usnesení Pavel Kuneš (schváleno: 1 proti), člen komise Ondrášek (schváleno, 1 se zdržel). Oba funkci přijali.

4. zpráva u stavu financí přednesla Věra Matejková. Revizní zpráva bude zpracována dodatečně (nepodařilo se zajistit včas)

5. seznámení s činností klubu:

Tomáš Pikula

 • rozbor členské základny
 • trenér 1x, rozhodčí 2x
 • klubové turnaje
 • reprezentace a postup do 2. ligy
 • plán reprezentace na rok 2020

Tomáš Stejskal

 • tréninky za zámkem: pravidelné dětské a nepravidelné pro dospělé
 • dětská golfový kemp bude 13.–17.7.2020

6. plán na rok 2020

 • příprava hřiště na sezónu (10 greenů, odpaliště, rozšíření závlahy na přední části hřiště)
 • informace o změně majitele sýpky

7. návrh rozpočtu na rok 2020 přednesl Petr Urban.

 • vyrovnaný rozpočet (schváleno)

8. stanovení členských poplatků 2020

 • zůstávají stejné jako v 2019 stejně jako poplatky za míče a vstup na driving, splatné do 15.3.2020 (schváleno).

9. diskuse

 • Tomáš Pikula přednesl návrh na celoroční jamkovku. Návrh byl přijat. Tomáš rozešle pozvánky.
 • Ples 2021 bude 6.března
 • 13.6.2020 je v Pršticích Jarmark. Ve stejnou dobu udělat Den otevřených dveří.
 • Problém s hlukem při servisu údržbě hřiště přednesl Ivoš Kozlík. Výbor se bude situací na nejbližším jednání věnovat.

10. usneseni přečetl Pavel Kuneš (schváleno)

11. závěr