Členská schůze CGCPR z.s., 17.2.2023, Prštice

18:30 Petr Urban zahájil členskou schůzi.

Je přítomno 16 členů s hlasovacím právem. Celkový počet členů s hlasovacím právem je 58.
Členská schůze není usnášeníschopná.
19:30 začíná mimořádná členská schůze.

Program:

 • zahájení
 • volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • volba komise pro usnesení
 • zpráva revizní komise
 • seznámení členů s činností klubu v roce 2022
 • plán činnosti pro rok 2023
 • stanovení členských příspěvků pro rok 2023 a jejich datum splatnosti
 • rozpočet pro rok 2023
 • diskuse
 • usnesení
 • závěr

1. zahájení

Přítomno je 23 členů s hlasovacím právem.

Petr Urban zahájil schůzi a přečetl program schůze. Program schůze byl členy schválen.  

​2. volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem byl zvolen Tomáš Stejskal.

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni Tomáš Pikula a Zbyněk Záveský.

​3. volba komise pro usnesení

Marek Minařík a Jarka Kadlecová byli navrženi a schváleni.

​4. zpráva revizní komise

Zprávu přečetla Jarmila Kadlecová. Daňové přiznání je připraveno.

5. seznámení členů s činností klubu v roce 2022

Zprávu přednesl Tomáš Pikula. Činnost juniorů doplnil Tomáš Stejskal.

​6. plán činnosti pro rok 2023

Plán na rok 2023 přednesl Petr Urban. Kromě běžné údržby hřiště v tomto roce vybudujeme nové zázemí na hřišti (kontejnery). Položení fólie na dno jezírka a jeho využití pro závlahu. 

7. stanovení členských příspěvků

Výbor navrhnul zvýšení ročních poplatků pro dospělé 3100 Kč. Poplatky pro členy do 26 let a děti se neměni. Splatnost 31.3.2023. Členská schůze schválila.  

8. návrh rozpočtu na rok 2023

Rozpočet připravil a představil Petr Urban. Rozpočet byl schválen.

Revizní komise zadala úkol pro výbor připravit soupis majetku klubu.

Revizní komise představila účetní závěrku. Členská schůze závěrku schválila.

9. diskuse

Dotace, turnaje, mistrovství klubu...

10. usnesení

Návrh usnesení mimořádné členské schůze přečetla Jarka Kadlecová.

Usnesení bylo schváleno.

11. závěr

Členská schůze byla ukončena ve 20:30.