Plán činnosti klubu v roce 2022

Tradičně zahájíme naši činnost v březnu tohoto roku a to první brigádou na úpravu travnatých ploch. Týkat se to bude převážně greenů, jejich sečením, pískováním, prořezáváním a válením. Máme v úmyslu také přesetí greenů, za pomocí techniky od firmy Profigrass, se kterou spolupracujeme už od zakoupení naší první sekačky.

V nejbližší době necháme nabrousit vřetena u sekaček a jejich seřízení a případnou výměnu ložisek, která vykazuji známky opotřebení.

V loňském roce jsme představili možnost umístění kontejnerů pro stání techniky a klubové zázemí. Bohužel se nám toto nepovedlo a to z nedostatku času. Ve středu jsem osobně navštívil stavební úřad ve Střelicích a zahájil konzultace ohledně našeho záměru. Stavební úřad, prostřednictvím referenta pod kterého spadáme jako obec, požaduje vyjádření odboru pro plánování a odboru pro životní prostředí. Z naší strany bude následovat podání žádosti a tím se celá věc stane zahájenou. Ze strany obce máme přislíben souhlas s umístěním kontejnerů na obecním pozemku i s celým záměrem. Celý projekt bude nazván jako „Dočasné stání pro techniku na cizím pozemku“ (pozemku obce). Věřím, že se nám záměr povede realizovat a jako výbor, který vzejde z naší členské schůze, toto dotáhne do konce.

Sportovní činnost klubu je víceméně daná. O tom zpráva o sportovní činnosti. Chodit hrávat golf je naší prvotní záležitost.

Další záměr spočívá ve s spolupráci s obcí Prštice v oblasti výsadby keřů a stromů okolo celého drivingu. Na naši žádost byl vypracován projekt osázení celého areálu, který je k nahlédnutí na dnešní členské schůzi. Jelikož se jedná o docela nákladnou investici ze strany obce, přislíbil jsem součinnost našeho klubu. Věc se má takto: obec zafinancuje nákup dřevin a komodit určených pro realizaci díla a zapůjčení techniky v podobě předseťového kompaktoru a vrtáku pro přípravu děr na výsadbu stromů s balem. Golfový klub provede veškeré práce na projektu jako jsou: příprava pro osázení zmíněnou technikou a kompletní výsadbu s následnou údržbou. Pro nás je to závazek ale věřím, že přínosný, jelikož se jedná o projekt v hodnotě 1.570.000,- Kč pokud by byl realizovaný dodavatelsky firmou. Mám za to, že takovouto pomocí přispíváme k dobré spolupráci v místě našeho konání a i v očích širší veřejnosti se stáváme průkopníkem zvelebování užívaného ne zrovna malého území pro sport a rekreaci.

Děkuji za pozornost a přeji našemu klubu dlouhého trvání, všem členům i budoucím pevné zdraví a radost při hře.

Petr Urban,
toho času předseda klubu